ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลด้วยความเอื้ออาทร แก่บุคคลทุกช่วงวัยที่มีภาวะเสี่ยงและมีปัญหาทางจิต ด้านความคิด การรับรู้ ความจำ สติปัญญา ความสนใจ สมาธิและการเคลื่อนไหว อารมณ์ พฤติกรรมและการปรับตัว การใช้สารเสพติดและการทารุณกรรม โดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยี ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพในการดูแลตนเองของบุคคล และการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

การพยาบาลทางจิตสังคม

การพยาบาลทางจิตเวช

แนวคิด ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยแบบองค์รวมแก่บุคคลทุกช่วงวัยของชีวิตและกลุ่มคน ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยด้วยการใช้กระบวนการพยาบาล        บนพื้นฐานการดูแลอย่างเอื้ออาทร ที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน และการเลือกใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากร และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เทคนิคการสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ ฝึกการสอนและให้คำปรึกษา รวมทั้งประยุกต์ใช้ในการพยาบาลบุคคล ครอบครัว ชุมชนและกลุ่มคน

การใช้งาน moodle