๑. คำอธิบายรายวิชา

แนวคิด หลักการและทฤษฎีการบริหาร กระบวนการและเทคนิคการบริหาร การพัฒนาวิชาชีพ ภาวะผู้นำ การบริหารและการเป็นผู้นำทางการพยาบาลตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทางการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพและองค์กรสุขภาพ ยึดหลักจริยธรรมในการบริหาร และสิทธิมนุษยชนในการบริหาร

พัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล ทั้งในและต่างประเทศ คุณลักษณะของวิชาชีพการพยาบาล องค์กรวิชาชีพการพยาบาล ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการและพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล

การมีสุขภาพที่ดีสำหรับเด็กและวัยรุ่น สามารถพิจารณาได้จาก การที่เด็กและวัยรุ่นมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ร่าเริงแจ่มใส เฉลียวฉลาด เติบโตและมีพัฒนาการรอบด้านสมวัย มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปรับตัวอยู่ได้ในสังคมและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ดังนั้นจำเป็นต้องมีการปกป้องและส่งเสริมสุขภาพของเด็กตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของชีวิตและต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแก่เด็ก  บทบาทของพยาบาลจะต้องใส่ใจในเรื่องทางด้านร่างกาย การเจริญเติบโต พัฒนาการ การประเมินภาวะสุขภาพ พฤติกรรม ปัญหาสุขภาพ ปกป้องไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยและได้รับอันตราย และจะต้องให้ความสำคัญกับภาวะทางจิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเด็ก การจัดกิจกรรมการเล่นที่เหมาะสมกับวัย สภาพความเป็นอยู่ในครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู เศรษฐานะ การศึกษา วัฒนธรรม และความเชื่อถือต่างๆของครอบครัวที่จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพเด็กและวัยรุ่น

 

ถุงน้ำดี


การอักเสบของถุงน้ำดีและท่อน้ำดี  มักมาจากนิ่วในถุงน้ำดีเคลื่อนตัวอุดกั้น  ทำให้การระบายน้ำดีลงสู่ลำไส้เล็กไม่สะดวก  ทำให้มีการคั่งค้างของน้ำดี  และมีการปนเปื้อนเชื้อโรคที่มาตามกระแสเลือดหรือย้อนขึ้นมาจากลำไส้มาอยู่ในถุงน้ำดีมากพอจนก่อให้เกิดการอักเสบติดเชื้อ  เชื้อที่พบบ่อยได้แก่ เชื้อโรคในระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะ อี โคไล ( E.coli ) นิ่วในถุงน้ำดีจึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะถุงน้ำดีอักเสบ

heart problem

อวัยวะที่สำคัญที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสูบฉีดโลหิต  คือ  หัวใจ  ทำหน้าที่เหมือนที่ปั๊มเลือดเข้าสู่ปอด (Pulmonary  circulation)และบีบเลือดออกสู่ส่วนต่างๆ ทั่วร่างกาย (Systemic  circulation) ทางหลอดเลือดแดง เมื่อไปถึงหลอดเลือดฝอยก็จะมีการแลกเปลี่ยนสารอาหารต่างๆ กับเซลล์และนำเลือดกลับสู่หัวใจทางหลอดเลือด ในกรณีที่การทำงานของหัวใจไม่มีประสิทธิภาพก็จะส่งผลกระทบให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ ซึ่งความผิดปกติของหัวใจที่พบบ่อยมีดังนี้ โรคหัวใจรูมาติค (Rheumatic heart disease) กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (Myocarditis) การติดเชื้อของเยื่อบุหัวใจ(Infective  endocarditis) เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (Pericarditis)โรคหัวใจขาดเลือด (Ischemic heart disease) กล้ามเนื้อหัวใจตาย (Myocardial infarction) โรคของกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy) โรคลิ้นหัวใจผิดปกติ (Valvular heart disease) ภาวะการบีบรัดหัวใจ (Cardiac tamponade) ความผิดปกติของการสร้างคลื่นไฟฟ้า หัวใจล้มเหลว (Heart failure) ช็อคจากหัวใจ (Cardiogenic shock) และโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ดังนั้นพยาบาลจึงต้องเรียนรู้วิธีการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาการสูบฉีดโลหิตเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตอยู่กับโรคได้อย่างมีความสุข