แนวคิดและหลักการพื้นฐานของวิทยาการระบาด ธรรมชาติของการเกิดโรค ระดับและแนวทางการป้องกันโรค การกระจายของโรค เครื่องชี้วัดสภาวะอนามัย การศึกษาทางวิทยาการระบาด การเฝ้าระวังทางวิทยาการระบาด การสอบสวนโรค และการนำวิทยาการระบาดมาประยุกต์ใช้ตามบทบาทของพยาบาล

แนวคิดฤษฎี หลักการการพยาบาลครอบครัวและชุมชมแบบองค์รวม บนพื้นฐานการดูแลอย่างเอื้ออาทร ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพครอบครัวและชุม การประเมินภาวะสุขภาพการสร้างเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพของครอบครัวและชุมชน โดยใช้กระบวนการพยาบาลและเลือกใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน เพื่อมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน ให้สามารถพึ่งตนเองได้