ความหมาย ความสำคัญ การบริหารจัดการภูมิปัญญา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ในการดำเนินชีวิต